12/01/2002
باباتوديگه کي هستي!!!:اين روزها ملتي که درسنوات ماضيه جزتلخ کامي نصيبي نداشته است اندکي باقهرماني رضازاده ،رستم اردبيل، درمسابقات وزنه برداري جهان شيرين کام شده است.اکنون نيرومندترين مردجهان ايراني است وهمين مايه ي دل خوشي مردمي است که زير فشارمحروميت ها وبي عدالتي ها همچنان پاسفت کرده است ودرفضاي خفقان ازنفس نيفتاده است.اي شگفتا که همين دل خوشي را مي خواهندازاين مردم مادرمرده بگيرند!!!کشوربرادرترکيه به رضازاده پيشنهادکرده است نمي دانم چندميليون دلاربگيردوتابعيت آن جارابپذيرد!!جالب اين است که رضازاده هم باآن که سران قوم تحويل اش نگرفته اند پيشنهادترکيه رانپذيرفت.من هم جاي رضازاده بودم نمي پذيرفتم !!ملي گرانيستم امابه نظرم تنها دل خوشي هاي مردمي راازآن ها گرفتن بي انصافي است!!!درشگفتم ازدانش آموختگاني که رضازاده را کس خل وابله مي نامند!!!البته حق دارندانگشت به دهان بمانندچون خودشان کرورکرورحاضرندپول بدهندتاتابعيت هرناکجاآبادي رابخرندوحالا کسي پيداشده است که بادريافت پول کلان هم راضي نمي شودسردرآخور سعادت اش فروبرد!!به راستي دراين ميهن آريايي اسلامي چه تضادها ي غريبي که شکوفا نمي شود!!
راستي مي گويندرضازاده دوپينگ کرده است!!!پودري که به دستش مي زده آرد بربري بوده!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا