12/02/2002
سرمربي تيم فوتبال فجرسپاسي:۹نفرازبازيکنان ماروزه بودندوتيم ازدقيقه ي ۷۰ به بعددچارافت بدني شد..من اين مساله رامي دانستم اما بازيکنان تيم هم اعتقادتي دارندخوب بودفدراسيون بازي ها رابعدازاذان مغرب برگزارمي کرد.
بامدادک:روزه کله گنجشکي بگيرين!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا