12/04/2002
رييس مجلس:اميدوارم آن چه درباره ی رفتاربادانشجويان درزمان بازداشت گفته شده مبالغه باشد.
!!!.بامدادک:انشالله که بزاست خيال بدبه خودتان راه ندهيد
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا