12/09/2002
آه اي زن ها:فمينيست ها هرچه مي خواهند بگويند بگويند به نظر من ازخود زن ها ضد زن تر!!!کسي پابراين کره ي خاکي ننهاده است!!!بارزترين نمونه ستيززن ها باهم رامي توان درمحيط هاي کارمشاهده کرد!!براي مثال دراداره ي ما شش زن کارمي کنندکه همه اشان دست کم شونصدبارباهم دعواکرده اندوماشاالله صدماشالله همه اشان هم نه تنها دانش آموخته ي دانشگاه ها هستندحاج خانوم هم هستند،رانندگي هم مي کنندودردرست کردن بيف استروگانوف!!! سرآمدروزگارند.يکي ازسرگرمي هاي دل پذيرمن اين است که ازچيدمان آمدن خانم هاي اداره به ناهارخوري حدس بزنم کي باکي قهر است!!گاهي هرشش نفرشان با هم مي آيند که نشان مي دهد الحمدالله تعالي هنوزکارشان اززخم وزبان به درگيري وقهرنکشيده است.گاهي دردوگروه سه نفري جداگانه مي آيند !!دراين حالت دشواربتوان حدس زدچندنفرشان باهم دعواکرده اند!!ازهمه جالب ترهنگامي است که هرشش نفرجداگانه به ناهارخوري مي آيند وسرشش ميز جداگانه مي نشينند!!
حالا چراباين حرف هاسرتان رادردمي آورم؟!!چندروزپيش شاهد ماجرايي بودم که مخ ام سوت کشيداگرمخ شما هم درسوت کشيدن دست درازي(يدطولا!!!!)داردهم الان نخوانده اين صفحه راترک کنيد!!!دوتاازخانم هاي اداره دوماهي است که باهم قهرند!!دوماه قهربودن درميان زنان همکارچندان مرسوم نيست!!اگرنمي دانيد بدانيد که زن ها همکارمن همان گونه که زود به هم مي پرندزودهم آشتي مي کنند!!اما اين دونفر باآن که يک نفرشان همين چندهفته پيش به حج رفته بودولابدبراي حلاليت طلبي به سراغ خصم هم مي بايست رفته باشد بازهم کارشان به آشتي نکشيد.نمي دانم سرچي دعواشان شده است شايد به خاطر اين که يکي شان به تازگي پرايدخريده است ياچون يکي شان فوق ليسانس است وديگري ليسانس!!!به هرحال چندروز پيش رفته بودم اتاق آن يکي که پرايدداردوداشتيم درباره يک مساله کاري حرف مي زديم آن ديگري که به تازگي حاج خانوم شده است وفوق ليسانس است ،داشت ازجلوي در رد مي شد که چشم اش به ما افتاد لحظه اي اين پاآن پاکردوبعد مراصدازد که فلاني يک لحظه بياين کارتان دارم!!من هم حرف ام رابارقيب طرف باپوزش خواهي قطع کردم ورفتم پهلوي حاج خانوم.مي دانيد به من چي گفت؟!!!گفت ٬ببين کاري باهات ندارم فقط مي خوام حرص اون زنيکه رودربيارم!!!٬
من رامي گويي انگاريک آفتابه آب سرد ريختند روي سرم!!ناگهان يادم آمدکه حاج خانوم دربازگشت ازحج وروزي که به بازديد ش رفته بوديم باچه نگاه بره وار وچشمان نم زده اي درباره سيروسلوک درحج سخن سرايي کرده بودومي گفت تانرويد نمي دانيد آدم به چه صفايي مي رسد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا