12/12/2002
مراسم جايزه ی گلشيری: مراسم رادرفرهنگ سرای هنربرگزارکردند.نزديک سيدخندان.باران هم می باريد(تهران شده انزلی مهدی بيا مهدی بيا!!!).درآغازفيلم مراسم پارسال راپخش کردند.احمدمحمودراکه برپرده ديدم آهسته آهسته ازپله ها بالا می رود دلم گرفت.ازبرندگان پارسال آصفی (نويسنده ی افغان)به دانمارک رفته است.
فرزانه طاهری سخنان اش راباياداحمدمحمود،پوينده ومختاری آغازکردوگفت که پس يک سال دوندگی توانسته اند بنيادراثبت کنند:سرانجام فاتح شديم وخودرابه ثبت رسانديم!!
بعد حسين پوينده بيانيه ی داوران راخواند ازناپيراستگی وغلط های فاحش دستوری دربرخی ازآثاربررسی شده ونحوه ی داوری گفت.
همان گونه که بسياری حدس می زدندرمان رضاقاسمی برنده شدوچه پيام دلنشينی فرستاده بود رضا قاسمی که باصدای خودش پخش شد.رضاقاسمی جايزه و2درصدپشت جلدهرکتاب منتشرشده درايران درآينده را به بنيادگلشيری بخشيد.
بازهم همان گونه که همگان حدس می زدندرمان زوياپيرزادهم برنده شد.ابراهيم يونسی جايزه راداد.پيرمردعصازنان وآهسته روی جايگاه رفت درست مثل احمد محمود(زبونم لال!!!). وقتی زويا پيرزاد بايونسی دست دادصدای دست زدن اوج بيشتری گرفت.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا