12/16/2002
به داد فوتبال ديني برسيد!!!:تهاجم فرهنگي تمام چيزهاي ديني اين مملکت آريايي اسلامي راموردهجمه(نمي دانم اين واژه ي مزخرف راکدام شيرپاک خورده اي به جاي هجوم توي دهان دست راستي ها ودست چپي ها انداخته است!!) قرارداده است الا فوتبال ديني را!!!البته درگذشته هم دشمن قداردست به تلاش هاي مذبوحانه زده بود امادست اندرکاران فوتبال هوشياربودندومشت محکمي بردهان استکبارنواختند!!(باآن که اين کارجزووظايف بوکس ديني است نه فوتبال ديني).براي مثال درفوتبال اجانب اين عادت قبيحه وجودداردکه وقتي بازيکني گل مي زندپيراهن اش رابالا مي زند وملت همه مي بينند که روي زيرپوشش اش براي دخترهمسايه پيغام نوشته است شب بيا باغ!!يا براي دشمنان اش نوشته است ٬يو کن کيس ماي رويال رزي اس!!٬(باپوزش ازسلطنت طلبان وروشنفکران ديني عزيزيعني کون مثل گل محمدي وسلطنتي مراببوس!!! ).ولي باهشياري مقامات اين شعارهاي سخيف درميهن آريايي اسلامي رنگ معنويت به خودگرفت وتبديل شد مثلا به يا مهدي ادرکني!!!
به تازگي اجانب کلک ديگري سوارکرده اندوقيد شعارنويسي زيرپوشي رازده اند وقتي باآن پاهاي کوفتي شان که الهي بشکند!!!گل مي زنندپيراهن را درمي آورند وبدن لخت شان رابه نمايش مي گذارند.همين جاست که کيان ميهن آريايي اسلامي به خطر مي افتدچون پيش پريروزدربازي پرسپوليس تهران وفجرسپاسي شيراز(معروف به کيه وو ي ايران باپيراهن زردقناري مزين به ياعلي مدد وتبليغات شرکتي به نام تبرک که نمي دانم بربري توليد مي کند ياکاندوم!!!) پايان رافت مهاجم پرسپوليس نيز پس ازگل زدن همين کارراکرد.صداوسيماسريع دوربين رابه ميان درختان کنارورزشگاه تختي(معروف به ورزشگاه المپيک مونيخ تهران!!) برداماهمان چندلحظه کافي بودتاملت تن پرپشم پيله ي رافت راببينند!!اما جاي نگراني نيست واين ترفندجديداستکبارراهم مي توان نقش برآب کردوبايک تيرچندنشان زد!!
نخست بايدکاري کنيم که بدن بازيکنان ميهن آريايي اسلامي هم مانند همتايان اجنبي صاف وبراق باشد!!براي اين کاربايدداروي مصلحت نظام(واجبي سابق!!) به وفوردراختياربازيکنان گذاشت تاپيشه ي سنتي واجبي سازي هم دوباره شکوفا شودودرنهايت ازدست آوردهاي آن درفناوري هاي پيشرفته استفاده کرد!!!
دوم آن که همان شعارهاي بومي شده را بدهيم به خط شکسته نستعليق روي پوست ورزشکاران خال کوبي کنند!!!به اين ترتيب هم هنرخطاطي شکوفا مي شود هم پيشه ي خال کوبي!!!تازه مي توانيم به اين وسيله شعائرديني راهم تبليغ کنيم!!


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا