12/17/2002
پروردگارااين ايالات متحده ي امريکا راازمانگير!!!!:دوباره يکي ازسران پيشين سيا بند را آب داد وپته ي سازمان فخيمه راروي آب انداخت!!درميزگرد(به قول افغان ها ميزمدور!!!) ٬جنگ عليه تروريسم٬ دردانشگاه آکسفوردانگلستان بابايي به اسم وولزي يا شايد هم وولسي(يادم باشد تلفظ درست انگلوساکسوني راازگزارش گران فوتبال صداوسيما بپرسم!!!) گفته است ٬درگذشته ايالات متحده به خاطرنياز به منابع نفتي خاورميانه ناچاربودديکتاتورها ي اين منطقه رابرمسندقدرت نگه دارد٬ منظورايشان شاه فقيدايران(انشالله نوربه قبرش بباره!!مي گويند مردم آن قدرگفته اند نوربه قبرش بباره درآن دنيا مدام ازعينک جوشکاري استفاده مي کند!!!) ،حکام وهابي عربستان(خداذليل شون کنه!!!) وساير اربابان نفتي است.جناب ايشان که خيلي هم خوش سخن تشريف دارند درادامه فرموده اند که ٬خاورميانه پمپ بنزين ما بود واين يکي ازدلايل فقدان دمکراسي درآن جا است!!!٬ تروخدا استدلال را مي بينيد!!!تازه اگرهم اين استدلال درست باشدمگرالان ايالات متحده احتياج به پمب بنزين ندارد؟!!!نکند تمام خودروها را آب سوز کرده اند وماخبرنداريم!!!
ايشان براي شيرفهم کردن امثال بنده ي حقير(با اجازه آخوندها وآخوندمسلک هاي گرامي!!!) افزوده اند٬ اکنون اوضاع دگرگون شده است وايالات متحده مصمم به سرنگون سازي حکومت هاي غيردمکراتيک است چه بازورچه باسياست.٬چرای اش را ما هم نفهميديم لابد خواب نما شده اند.درپايان هم جنا ب ايشان افسوس می خوردکه چرادرسال ۱۹۹۱ صدام راسرنگون نکردندومی گويدالان هم ديرنشده است وبااين کارمی توان آتش انداخت به جان سايرپمپ بنزين داران عزيز مانند ايران وعربستان!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا