12/18/2002
نگاه:ايالات متحده ی امريکااين پرچم دارآزادي ومردم سالاري غيرديني حاضرنيست ازخرشيطان(بهتراست بگوييم خرمراد !!) پياده شود وهرجوري که هست مي خواهددرکشوربرادرعراق هم مانندکشوربرادرافغانستان مردم سالاري راپياده کند!!اين اقدام بشردوستانه پيامدهايي دارد که شايدچندان خوشايندنباشد(به ويژه براي مردم بيچاره ي عراق ).جالب اين است که بسياري ازباشندگان ميهن آريايي اسلامي هم ازبه خاک سياه نشستن احتمالي عراق خوشحال اند(ديروزباراننده ي تاکسي ناداني سرهمين موضوع بحث مان شدطوري نگاه ام مي کردکه انگارخائن به مام وطن هستم!!).به هرحال اگرانسان دوست هم نباشيم پيامدهاي جنگ گريبان گيرميهن آريايي اسلامي هم خواهدشد.اين پيامدها راسرانگشتي هم که بشماريم مي بينيم درقبال پياده کردن مردم سالاري آبکي ازنوع افغانستان، بسيارسنگين است:
* اگرجنگ درعراق ۳ماه به درازابه کشدتنها براثرکاربردجنگ افزارهاي متعارف ۵۰ تا۲۵۰ هزارنفرجان خودرازدست خواهندداد(فداي سرالهه ي آزادي وفرشته ي مردم سالاري!!)

* اگردرعراق جنگ داخلي درگيردکه به هيچ وجه بعيدنيست ياايالات متحده ازبمب اتمي استفاده کندکه ازکله پوکي مانند جورج بوش پسربعيدنيست شمارتلفات به ۴۰۰ هزارتا۴ميليون نفرمي رسد.
* ۲۰۰هزارنفرهم براثرنارسايي هاي بهداشتي پيامدجنگ جان خواهندباخت(بازهم فداي قدوم دمکراسي!!)
* بعيدنيست ديوانه اي مانند صدام حسين به جنگ افزارهاي شيميايي ،ميکربي و دوربردمتوسل شود.
* ايالات متحده ازعراق همچون آزمايشگاهي براي آزمايش انواع جنگ افزارهاي پيشرفت استفاده خواهدکردمثل موشک هاي هسته اي که به ژرفاي زمين نفوذمي کنند وبعدمنفجرمي شوند.
* محيط زيست عراق وکشورهاي همسايه به شدت وبه گونه اي گسترده آسيب خواهدديد.
*براثرآتش سوزي درچاه هاي نفت آب وهواي منطقه آلوده خواهدشد.
* جابجايي نيروهاي نظامي و انفجارمين ها باعث آسيب ديدن طبيعت شکننده ي بيابان هاي منطقه مي شود.
* براثربمب باران شهرها واراضي نابودخواهدشد
* زمين،دريا،رودخانه ها وهوادستخوش آلودگي شيميايي،ميکربي وشايد هسته اي مي شود.
*بسياري از آوارگان که به کشورهاي همسايه هجوم خواهندآورد جان خودراازدست خواهند دادوبراي نگه داري ازآن ها بايدميلياردها دلارخرج کرد
*به ناآرامي هاي خاورميانه دامن زده خواهدشد وتروريسم اوج تازه اي خواهدگرفت.
* جهان سرمايه داري به علت افزايش بهاي نفت وکاهش تجارت ،دچاررکودديگري خواهدشدکه دودش به چشم تهيدستان جهان خواهدرفت.
*زيرساخت هاي عراق که درجنگ هاي پيشين هم آسيب فراواني ديده بودبازهم لطمه ي بيشتري خواهدخوردوشايدعراق همدوش افغانستان شود.
* بانابودي جاده ها،راه آهن،بيمارستان ها وکارخانه ها شرايطي پديدمي ايد که محيط زيست رادچارآسيب شديد مي کند وبيماري ها فراگيرمي شود.
* کمبودآب،خوراک وانرژي باعث بروزبيماري هاي همه گيري مي شود که شايدتلفات حاصل ازآن ها ازتلفات جنگي مستقيم هم بيشترباشد.
*آوارگي ،بي خانماني و معلوليت به ويژه درميان گروه هاي سني آسيب پذيرمانند کودکان تشديد مي شود.
* هزينه ي سنگيني بابت جنگ افزارها،تداوم اشغال عراق،کمک رساني بازسازي پديد مي آيدکه به صدها ميليارددلارسرمي زند.
* عراق ازلحاظ اقتصادي به کلي ازپادرمي آيد وبه دوره ي چادرنشيني وعشايري بازخواهدگشت.
*ايالات متحده هم بابت جنگ ۵۰ تا۲۰۰ ميليارددلار وبابت هرسال اشغال عراق ۵ تا۲۰ ميليارد دلارخرج روي دستش مي ماند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا