12/19/2002
جدی نگير!!!: به تازگی دربرخی ايستگاه های اتوبوس درتهران روی تابلوهای ابتدای مسير نوشته اند که هرنمی دانم ده دقيقه اتوبوس می آيد گمانم ازاجانب يادگرفته اند!!!ديروز درهوای برفی وسوزدرويش کش دم غروب باانبوهی ازمسافران ديگردرنهايت سگ لرزه(به قول کردها گمال لرز!!) ايستاده بوديم تااتوبوس بيايد.ايستگاه درآغازمسير بودوطبق تابلو بايد هرده دقيقه به ده دقيقه اتوبوسی می آمد اما نيم ساعتی گذشت تااتوبوسی سلانه سلانه ازراه رسيد.اگردرصف انتظاراتوبوس کتاب بخوانيدياروزنامه ،اتوبوس شونصدساعت هم ديربيايد کک تان نمی گزدوگرنه می شويد همان جوان بلند بالای خشمگينی که ديروزبه راننده اعتراض کرد که پس چراروی اين تابلو اين دروغ هارانوشته ايد؟!!راننده که انگارنخستين باربودنوشته های روی تابلو را می بيندبی آن که دست کم پروای خواهران درون صف را داشته باشدباصدای خش داروازيرسبيل جوگندمی خطاب به جوان خشمگين گفت"کس شعره !!!جدی نگير!!"
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا