12/22/2002
نازکشي ازآخوندهاي عراق به شيوه ي ينگه ي دنيا:صدباروهزاربارستايش ايزد منان راکه سرانجام به قول صداوسيماي ميهن آريايي اسلامي مي رويم که دمکراسي رادرعراق هم داشته باشيم گيرم باجنگ!!!دراين ميان که امريکادارددرعراق مشق افغانستان اش رارونويسي مي کندوضع آيت الله محمدباقرحکيم مهمان بيست واندي ساله ي ميهن آريايي اسلامي (لابد به پاس مهمان داري مرحوم ابوي شان ازبنيانگذار جمهوري اسلامي )ازهمه لبخند برانگيزتراست ازهمان لبخندهاي نمکيني که اين روزها برلبان نازنين حضرت آيت الله بي قراري مي کند!!!ايشان چندي است که ازمرحله ي لاس خشکه باآقابوشه(باآقاموشه اشتباه نشود!!) فراتررفته است وديگرچيزي به هم آغوشي شان نمانده است!!هم آغوشي باهمان آقا بوشه اي که مهمان دارحضرت آيت الله رادرمحورشرارت گنجانده است.دراين وصلت فرخنده کويت پااندازي مي کند وسردمداران ميهن آريايي اسلامي ضمن پشتيباني زيرجلکي، مدام مي گويند حضرت آيت الله رفته گل بچينه تابلکه مهريه رابالا ببرند!!!درمغازله ي حضرت آيت الله باآقابوشه ازاستقرارمردم سالاري درعراق(لابدازنوع ديني)،نابودسازي جنگ افزارهاي عراق پس ازسرنگوني صدام(نازشست سوگلي آقابوشه يعني اسراييل عزيز) وحفظ تماميت ارضي عراق(يعني کردها،ترکمن ها،آشوري ها وساير قوميت هاي عراق بروندکشک بسابند!!) سخن مي رود.حضرت آيت الله البته به خاطر دل چرکيني ازپدرآقابوشه که درجنگ خليج فارس درسال ۱۹۹۱ شيعيان عراق رابه حال خودرهاکرد آسان رکاب نمي دهداما مي فرمايند٬ اکنون تنهاوظيفه ماتغييررژيم عراق است ودراين راه تفاهم باآمريکا اهميت فراوان دارد٬ .حضرت آيت الله وقتي سخن ازتفاهم مي گويدنبايدسخن اش راپشم حساب کردبه هرحال ايشان فرمانده ي سپاه چندهزارنفري بدراست.درضمن نبايدفراموش کرد که اکثريت جمعيت بغدادشيعه اند ودرهرنبردي براي فتح پايتخت به کارمي آيند.جنوب عراق( راه اصلي براي عبورنظاميان امريکايي براي رسيدن به بغداد) هم که شيعه نشين است!!شايد اکنون بتوان فهميدچرانازحضرت آيت الله اين همه خريدارداردواحمدچلبي معروف به حامدکرزاي عراق اين همه لي لي به لالاي حضرت آيت الله مي گذارد!!البته يک آخوند فابريک ديگرهم براي هماهنگي شيعيان عراق باآقابوشه وجودداردکه همان آيت الله محمد بحرالعلوم(درياي دانش !!!) است که درلندن ام الغراي فرنگي اسلام سياسي به سر مي برد که يحتمل آس دولت فخيمه ي انگلستان است!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا