12/24/2002
غول جمعيت وبي اعتنايي نظام سرمايه داري جهاني:برپايه ي گزارش صندوق جمعيت سازمان ملل متحد،جمعيت جهان درسال ۲۰۵۰ به ۹.۲ميليارد نفر مي رسد(ماشالله!!)ونوددرصد اين جمعيت ساکن کشورهاي فقير خواهندبود.هم اکنون هم درآمدروزانه ي ۳ميلياردنفرازجمعيت جهان کم تر از ۲دلاراست.وضع درسال۲۰۵۰بسياربدترهم خواهدشدزيرابخش اعظم افزايش جمعيت درکشورهاي فقيررخ مي دهد.سازمان ملل مي گوييد جمعيت کشورهاي به شدت فقير تاسال ۲۰۵۰ سه برابرخواهدشدواز۶۰۰ ميليون نفرکنوني به ۱.۸ميلياردنفرمي رسد.اين درحالي است که جمعيت صنعتي ترين کشورهاي جهان اگرکاهش نيابد بسياراندک افزايش خواهديافت.
براي آن که تهيدستان جهان طومارشکم سيران رادرهم نپيچنددوراه وجوددارد:
۱)کشورهاي ثروتمندجهان کمک فني ومالي خودبه کشورهاي فقيرراافزايش دهندافزايش دادني!!(به قول دوستان عرب!!!) ولطف کنندموانعي راکه باعث مي شوداين کشورهاهمچنان زيرباربدهي هاکمرخردکنند ازميان بردارند.جهان سرمايه داري به سرکردگي ايالات متحده همواره درمواجهه بامعضل فقردرجهان خودرابه کوچه ي علي چپ زده است(باآن که دست راستي است!!) فقري که به تمامي ازسيطره همان نظام اقتصادي خودشان برجهان سرچشمه مي گيرد.اين کشورها علي رغم ثروت هنگفتي که دارندازهمه ناگشاده دست تر!!تشريف دارندوعامل ناکامي تمام برنامه هاي فقرزدايي سازمان ملل هم بي اعتنايي کشورهاي ثروت مند بوده است.
۲)مهارکردن رشدافسارگسيخته ي جمعيت درکشورهاي درحال توسعه ازطريق سرمايه گذاري دربرنامه هاي آموزشي وبهداشتي(وخداکاندوم راآفريد!!!)، تاهم رشدجمعيت مهارشودهم بهره وري ورشداقتصادي افزايش يابد.البته دراين راه چاره اي جزمبارزه باآموزه هاي ديني نيست که توليدمثل راامري مقدس تلقي مي کند(البته دين مداران ميهن آريايي اسلامي سال هاست که دوزاري شان جاافتاده وديگرازياوه هاي ده شصت دست برداشته اند!!!)
لازمه ي اجراي هردوي اين راه ها مايه گذاشتن ازسوي شکم سيران جهان است.امابسياري معتقدنداين امام زاده شفاکه نمي دهدهيچ کورهم مي کند!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا