12/25/2002
مهستي بحريني:مائدهاي زميني اثر آندره ژيد راترجمه کردم که توسط نشرنيلوفرتاچندوقت ديگرمنتشر مي شود.ترجمه هاي ديگرراهم خواندم حقيقت رابگويم ترجمه ي آل احمد و پرويزداريوش ترجمه هاي خوبي نبود.هرچندترجمه ي حسن هنرمندي ازديگرترجمه ها بهتربود.
بامدادک:به اين ميگن يه تير سه نشون!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا