12/29/2002
نگاهي به سال ۲۰۰۲ميلادي:سال ۲۰۰۲ميلادي سالي که درآستانه ي پايان است سال ايستادگي جهانيان دربرابرسرمايه داري بود.سالي که درآن صدها هزارنفرازآرژانتين وکپنهاگ گرفته تاواشنگتن وسئول به خيابان ها ريختندومخالفت خودرابانوليبراليسم هار،جهانی سازي شرکتي وخودسرورپنداري ايالات متحده فريادزدند.برخي ازرويدادهاي اين سال ارزش يادآوري دارد:
ماه دسامبـر:راه پيمايي هزاران نفردرکپنهاگ دراعتراض به نشست اتحاديه ي اروپا
ماه نــوامبــر:تظاهرات يک ميليون نفري ضدجنگ درفلورانس واعتصاب آتش نشان ها درانگلستان
ماه اکتبـــــر:شکست نوليبراليست ها درآمريکاي لاتين وپيروزي چپ گرايان دربرزيل(حزب کارگران) واکوادر(ائتلاف چپ گرايان وبوميان) وراه پيمايي ۴۰۰ هزارنفري ضدجنگ درانگلستان.
ماه سپتامبر:شکست ائتلاف ليبرال هاودمکرات مسيحي ها دربرابرائتلاف سوسياليست ها وسبزها درانتخابات سوئد،پيروزي سوسيال دمکرات ها درآلمان
مــــــاه اوت:اعتراض به اجلاس زمين در افريقاي جنوبي
ماه ژوئيــــه:رسوايي مالي شرکت مخابراتي ورلدکام بارديگربرفسادذاتي شرکت هاي غول پيکردرنظام سرمايه داري صحه گذاشت.
ماه ژوئـــــن:رسوايي مالي شرکت انرون
ماه مــــــــه:تظاهرات يک ميليون نفري درپاريس عليه لوپن وراست افراطي
ماه آوريــــل:تظاهرات ۱۰۰هزارنفري درواشنگتن عليه سياست هاي جنگ طلبانه بوش وجهاني سازي نوليبرالي،شکست کودتاي نوليبرالي عليه چاوزدرونزوئلا
ماه ژانويه - مارس:تظاهرات ۵۰۰هزارنفري دربارسلوناعليه جنگ وسرمايه داري وتظاهرات هزاران نفردرنيويورک عليه نشست تجارت جهاني
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا