12/03/2002
پنج به سه نامرديه!!!:يکي ازضعف هاي قديمي من حال کردن با نوع سخن گفتن لات جماعت است يا به قول فرهيختگان لمپن پرولتاريا.يادم مي آيد که چندسال پيش به همين خاطرآرايشگاه (به قول نافرهيختگان سلموني) چندين ساله ام راعوض کردم!!!تصورش را بکنيد با يال وکوپال ودک وپزروشنفکري مي رفتم مي نشستم که نوبت ام بشود وبعد چنان ازصحبت هاي آرايشگر ولات ولوت هاي محل قهقهه مي زدم که شرمنده مي شدم!!حتي وقتي طرف داشت پشت گردن ام راتيغ هم مي انداخت دست بردارنبودم!!سرانجام ازترس جانم هم که شده آرايشگاهم راعوض کردم(اين يکي ازآن جاافتاده هااست که لام تاکام حرف نمي زندومن مي مانم وحسرت خنده هاي گذشته!!!).
چندشب پيش رفته بوديم شب نشيني جايي،آقايون لات ها هم حضورداشتند!!وبساط خنده روبه راه!!!اين روزها سالگرد نمي دونم جان باختن يا تولد مدرس است وصداوسيما داردمدام درباره ي اين پدرخوانده ي اسلام سياسي نغمه سرايي مي کند!!يکي ازسخنان آقايون لات ها هم مرا به يادمدرس انداخت!!!بچه ها که مي دانيد مدام باشامبول شان ور مي روندوآقايون لات هاهم هروقت که مچ يکي شان رامي گرفتندمي گفتند ٬ول کن پنج به سه نامرديه!!٬اين جمله مرايادجمله ي معروف مدرس انداخت همان جمله ي کذايي ٬ديانت ماعين سياست ماست!!٬.لابدمي گوييدآقاي گودرزي چه ربطي به آقاي شقايقي دارد!!امااگرمي دانستيد جمله ي گهربارمدرس پشت بند چه جملاتي ازدهان اش بيرون آمده تعجب نمي کرديد!!:
٬ماباتمام دنيادوستيم،مادامي که معترض مانشده اند.هرکس معترض مابشودمعترض اوخواهيم شد.همين مذاکره رابامرحوم صدراعظم شهيد عثماني کردم.گفتم اگرکسي بدون اجازه ي ماواردسرحدمابشودوقدرت داشته باشيم اوراباتيرمي زنيم خواه کلاهي باشدخواه عمامه اي باشد خواه شاپوبه سرداشته باشد.بعدکه گلوله خوردوزمين خورددست مي کنيم ببينيم ختنه کرده است يانه؟اگرختنه کرده بودبراونمازمي خوانيم واگرختنه نکرده بوداورادفن مي کنيم.ديانت ماعين سياست ماست وسياست ماعين ديانت ماست٬(به اين مي گويندبيلياردبازي کردن باگوي ديگران ودرزمين ديگران!!البته به قول آقايون لات ها!!)
يکي ازچيزهايي که اين روزهادرباره ي مدرس مي گويند ضديت اش با رضاشاه اول(به اين مي گن حال دادن به سينه چاکان رضاشاه دوم!!) ازهمان آغازاست .بدنيست يکي ازحرف هاي مدرس دراين باره راهم بخوانيد:٬من اين مساله راتصديق مي کنم وهمه تصديق مي کنند که آقاي
وزيرجنگ دراين مدت که دامن همت به کمرزده انديک پيشرفت هاي مهمي درنظام کرده اندبه طوري که متصورنبوده است ومن تصورنمي کنم هيچ آدم بي غرضي تصديق نکندکه وجودايشان بسيارمغتنم بوده است براي مملکت.هرکس اين راتصديق نکندبدون ملاحظه من اورامغرض مي دانم.٬

مي گويند مدرس خيلي رک هم بودکه راست مي گويند!!!باورنمي کنيد؟!!جناب ايشان يک روزدرمجلس نشسته بود وداشت به نطق يکي ديگرازآخوندهاگوش مي داد.آن آخوند طبق معمول تمام آخوندها مي زند به صحراي کربلا ومسايل مذهبي.مدرس کلام طرف رامي برد ومي گويد٬ مومن!!سپهسالاردوساختمان ايجادکرده است يکي مسجدسپهسالاروديگري همين ساختمان مجلس.اگرمي خواهي درباره ي مسايل ديني صحبت کني بروآن ساختمان٬(جاي مدرس درمجلس کنوني ميهن آرياي اسلامي خالي!!!)

داستان مدرس راباخاطره ي ديگري تمام مي کنم!!يادتان هست نخستين باري که اسکناس هاي ده تومني جديد درآمد؟!!هماني که عکس مدرس رازده اند روي اش؟!!يادم مي آيد ملت همه اصرارداشتند که شغالي درون انبوه ريش مدرس مي بينند!!همان ملتي که درآغازانقلاب عکس کس ديگري رادرون ماه مي جست ومي ديد!!ماکه هردوبارش چيزي نديدم!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا