12/05/2002
اتحاددينی!!!: تاکنون به ضرب لوتروهابرماس وهزارفرهيخته ی ديگرگمان می کردم تنهاروشنفکران دينی اند که می توانند باپروتستانی کردن(حيوونی آقاجری!!!) وازخرشيطان پياده کردن دين وسردمداران اش ،چس مثقال اعتباربه جا مانده برای دين رانجات دهند!!!اما پس پريروز با يکی ازبرادران گرايش مند به نگرش حجتيه بحث مبسوطی کرديم ديديم ای دل غافل اين برادران هم می توانند خردين راازگل درآورند وبدون اين که خودشان بدانندقابليت ايجاداتحادی راهبردی باروشنفکران دينی رادارند.برادرحجتيه ای !!!می گفت تاهنگامی که آقاامام زمان ظهورنکرده هيچ کس نمی تواند حکم شرع راجاری کندپس بهتراست زمام حکومت را به غير دينييان سپرد!!برادرعزيز می گفت سرهمين قضيه ی آقاجری هم برای شونصدمين بارثابت شد که فقطخودآقا بايد بيايد حکومت دين رابرقرارکند.می گفت برادرمن توکه نمی توانی حکم شرع رااجراکنی برای چه درمسندصدورحکم شرع قرارگرفته ای ودين را هم ضايع می کنی!!ايشان می گفت که اهل دين فقط بايد کارفرهنگی تبليغی انجام دهد ولاغير!!
من هم می گويم کسی پيدا شودوخداخيرش بدهد ميان اين دوطايفه پيوندی برقرار کند!!!"جبهه ی متحد مبارزه بااحتضاردين" هم نام خوبی برای اين ائتلاف باشد(گيرندهيد من ازقديم ونديم استعدادخوبی برای نام گذاری نداشتم!!)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا