12/07/2002
خجسته بادعيدفطر!!!:به جان شما نباشدبه جان ناقابل خودم سوگند هيچ کدام ازعيدهاي ريز ودرشت دراين کشورتعطيلات(به قول فرنگي ها هاليدي کانتري) مرا به اندازه ي عيد فطرشادان نمي کند!!عيد نوروز کيلويي چنده!!امروز ديگر مي توان مثل آدم رفت ناهارخورد!!مخفي خواري پايان يافت!!راستي يخچال ها را دوباره به برق وصل کردند!!بدرود کوکو سبزي !!بدرود کوکوسيب زميني!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا