12/09/2002
نماينده ي دلفان وسلسله:چنانچه کساني مانند مزروعي بخواهنداين روندراادامه دهند،درگيري فيزيکي مي کنيم وبه مردم مي گوييم تکه تکه اشان کنند.
بامدادک:مردم مگه هاپو هستن؟!!!
مرتضي کاخي:تاآن جا که من خبردارم دکتر اسلامي ندوشن ودکتر شفيعي کدکني اصلا هيچ نشريه اي نمي خوانند.
بامدادک:چه فضيلتي!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا