12/11/2002
علي محمدافغاني:دررمان ٬دکتربکتاش٬صحنه اي است که معجزه اي اتفاق مي افتد.گفتندچرادراواسط رمان اتفاق افتاد،بايدزودتردرفصل هاي اول اتفاق مي افتاد.بااين شرايط ناچارشدم به زبان انگليسي رمان بنويسم
بامدادک:مردحسابي بدشدمخاطب هاي جهاني پيداکردي؟!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا