12/11/2002
استادمصباح:اين که دريک جامعه ي اسلامي به خصوص دريک شهرديني درکشوراسلامي کسي بلندشود عليه اسلام سخن بگويد بدترازآن است که کسي موادسمي وارد منبع اصلي آب شهربکند.
بامدادک:اگربنشيندوعليه اسلام سخن بگويدچطور؟!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا