12/12/2002
بابک امينی(برادردانشجوی دستگيرشده درمراسم فروهرها):دادگاه دربرابرپرسش ما درباره ی بی خبری ازوضع برادرم پاسخ دادهروقت مردجنازه اش راتحويل می دهيم ومراازدادگاه بيرون کردند.
بامدادک: ناشکرنباش!!!قبلنا جنازه راهم تحويل نمی دادند!!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا