12/16/2002
سردبيرسابق کيهان:همه رشته هاي دانشگاهي امروزمنفذي براي ورود غرب هستند.مشکل رشته هايي مانند جامعه شناسي،حقوق واقتصاد بيشتراززبان انگليسي است که رشته ي تحصيلي پسرم هست.زبان خواندن انتخاب خودش بوده است.من البته به اوپيشنهادتحصيلات حوزوي رادادم اما بااين موج مدرن زدگي وشيفتگي دربرابردنياي جديد،حتي حوزه ها هم ديگرامنيت واطمينان سابق راندارند.
بامدادک:کاري نداره که باباتوي خونه ي خودت حوزه درست کن!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا