12/24/2002
بهمن فرمان آرا:قبول مي‌كنم به دليل انگيزه حقير بازيافت سرمايه، اين جانب به هفت اصلاحيه منجمله حذف چهار آيه از سوره مباركه بقره قرآن مجيد تن در داده‌ام و به اين جرم نيز گردن مي‌نهم.
بامدادک:خداوکيلي حذف آيه قرآن خيلي کاربدي بود!!

منوچهر آتشي:حريفان خاتمي مي خواهندنابساماني وفقرراعامل ناکارآمدي دولت جلوه دهند.ماهم طرف دارخاتمي هستيم ومي دانيم اگردولت خاتمي ناکارآمد هم باشدازچندجهت دست وپايش بسته شده وهيچ حرکتي نمي تواند بکند وکسي که هيچ حرکتي نمي تواند بکند چه اميدي به کارآمدي اش داريم.
بامدادک:اين هم شعرجديدي دربحرمثلث مسدس مخمس ازشاعرگهربارميهن آريايي اسلامي!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا