12/25/2002
رييس مجلس خبرگان:دانش آموزان ودانشجويان بايددرسياست واردشوندوانتقادات خودرامطرح کنندامانه آن که دراجتماعات حرف هايي پيش آيد که باخداواسلام مامطابق نباشد.
بامدادک:خب راس مي گه ديگه !!به اسلامشون چي کاردارين؟!!!
حشمت الله کامراني(مترجم): به تازگي طرح نو براي ترجمه کتابي به من داد.بخشي راترجمه کرده ام.چون متن زيراکسي را به من داده اندنام نويسنده رانمي دانم ولي فکرکنم نويسنده اش انگليسي باشد
بامدادک:مال کوندرانبود؟!!!نه بابااون که انگليسي نبود!!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا