12/29/2002
احمدپورنجاتي:دراين رمان پرهيزکردم ازآوردن اصطلاحات ومطايبات روحانيان که نزدمردم ازقداست خاصي برخوردارند.شايدغيرقابل باوروعجيب باشد.
بامدادک:قداست اين جماعت همه روکشته!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا