12/29/2002
نظرمارکس درباره ی عباس عبدی!!!:شاعرسياه پوست آمريکايي لنگستون هيوز زماني سروده بود ٬باترس ياريش گروگذاشتن،دمکراسي دس نمي آد،نه امروز نه امسال،نه هيچ وخت خدا٬ حالا حکايت اصلاح طلبان حکومتي است که به جاي انتقادبي رحمانه ازاقتدارگرايان درپي قانع کردن آن ها هستند.به جاي پايداري دربرابرفشارها،خوارمنشانه فرمان مي برند واعتراف مي کنند به راستي سزاوارکيفرند.اختلاف هاي بنيادي رابرداشت نادرست مي نامند.
مارکس (لعنت الله عليه!!) در٬ هيجدهم برومر ٬ مي نويسد ٬همان گونه که درزندگاني خصوصي ميان آن چه شخص درباره ي خودمي انديشدوبه زبان مي آورد وآن چه به واقع هست ومي کند فرق مي گذارند،درنبردهاي تاريخي لازم است ميان گفته هاوادعاهاي خيال پرورانه ي احزاب وسازمان ها ومنافع واقعي آن ها،ميان طرز تلقي آن ها ازخودشان وآن چيزي که به واقع هستند ازآن هم بيشترفرق گذاشته شود٬افسرده نشويد!!جانخوريد
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا