1/26/2003
تازه ترين گزارش سازمان بين المللی کار:برخي ازمهم ترين نکات اين گزارش به قرارزيراست:

* شماربی کاران جهان از20ميليون نفردرسال 2000 به 180 ميليون نفر درپايان سال 2002 رسيد.
*درپايان سال 2002ميلادی شمارکسانی که بامزدکم تراز1دلاردرجهان کارمی کنند به 550 ميليون نفررسيد.
*برای آن که بی کاری وفقرکاهش يابدبايدطی دهه ی آينده دست کم يک ميليارد شغل جديد ايجادشود
*بی کاری درکشورهای صنعتی از6.1درصد درسال 2000 به 6.9 درصد درسال 2002 رسيد.
بي کاري وشکاف عظيم بين توان گران وتهي دستان پليدترين ويژگي سرمايه داري است.درواقع هرگونه نبوغ فن شناختي درنظام سرمايه داري درنهايت باافزايش بهره وري به افزايش بي کاري ودرنهايت سدي دربرابر پيشرفت بدل مي شود.اصولاترس ازبي کاري وسيطره ي بازارشالوده ي هرگونه ي زندگي درچنين نظامي است.0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا