1/30/2003
ستيزبيهوده ياجنگ زرگري:زماني ميرزاده ي عشقي که گمان نکنم کسي سرش درتاريخ پرفرازونشيب ميهن آريايي اسلامي به اندازه ي سروي بوي قرمه سبزي داده باشددرباره ي مجلس شوراي زمان خودش ووطن آريايي اسلامي،گلاب به روي تان!! سروده بود:
بعدازاين بروطن وبوم وبرش بايد ريد
به چنين مجلس باکروفرش بايد ريد

همان گونه که مي بينيد قيد٬بعدازاين٬ نشان گرآن است که مجلس کنوني ميهن آريايي اسلامي هم مشمول ريدمان شاعرفقيداست(به اين مي گويند آينده نگري!!)
هربارکه اين شعررامي خواندم پيش خودم مي گفتم ازچه رو اين چنين خشمگين؟!!اماچندي است که نه تنهابه عشقي حق مي دهم بلکه به بخت ناخوش خودم هم ناسزامي گويم که چراطبع شعرندارم!!!
بابا اين هاآدم راديوانه مي کنندازبس که خرند وديگران راخرمي پندارند!!خريت براي يک ثانيه اشان هم بسنده نيست!!تازه ترين حماقت مجلسيان دربحث تصويب لغونظارت استصوابي(ترابه خدااسم راببين که چقدرتخمي است!!) به تمام وکمال نمايان شد.درواقع به سخنان مخالفان وموافقان که گوش مي دهي خنده ات مي گيردازاين هم خرمردرندي!!محافظه کاران خرندچون خودمي دانند که اگرزبانم لال مجلس پرازنمايندگان مارکسيست هم بشودبازهم هيچ غلطي نمي تواندبکند(همان گونه که امريکا نتوانست غلطي بکند)زيراشوراي نگهبان هرچه راکه مجلس تصويب کندبه راحتي ردمي کند.بنابراين محافظه کاران بهتراست دربرابرتصويب اين لايحه وهيچ لايحه ي ديگري مخالفت نکنند وباخيال آسوده برونددنبال کارهاي مهم تري مانند ترياک کشي،خانم بازي ،برج سازي وصادرات وواردات.اصلاح طلبان هم خرندچون مي دانند که وجودشوراي نگهبان به معناي کشک بودن مجلس است.پس حضرات بهتراست ريشه رابزنند وهرس کردن سودي ندارد.ازآن جاکه اصلاح طلبان نه دوست دارندونه جسارت که ريشه ي شوراي نگهبان رابزنندپس بهتراست براي تصويب اين لايحه وهيچ لايحه ي ديگري جان نکنند وباخيال آسوده برونددنبال کارهاي مهم تري مانند ترياک کشي،خانم بازي ،برج سازي وصادرات وواردات.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا