1/01/2003
بادبه پرچم!!!:پدرم اصطلاحات جالبي به کارمي برد که خاص خودش است يکي ازآن ها هم اصطلاح باد به پرچم است به معناي حزب باد!!(پدرم پرسش هاي سه پيچي هم مطرح مي کند گاهي مي پرسد ٬ آباي!! لنين آدم خبي بو؟!!!يعني لنين آدم خوبي بود؟!!آباي به معناي برادربزرگ،اصطلاحي است که انزلي چي ها براي صدازدن هم ديگر به کارمي برند.آدم مي ماند چه جواب بدهد!!ازاين بدترهنگامي است که مي پرسدخداهست يانه!!). بادبه پرچم ها، امروزه درميهن آريايي اسلامي فراوان اند!!!براي من مظهر باد به پرچمي آدمي است که درکودکي ام روزهاي چهارم آبان وسط ميدان مي رقصيدبعد ازانقلاب هم ريش گذاشت(ازآن ريش هايي که درباره اش مي توان گفت ادامه درصفحه ي بعد!!!) وشدمديرمدرسه!!!
يکي ازشوخي هاي من بابرادران ديني درمحيط کاراين است که اگرفردانظام کمونيستي درميهن آريايي اسلامي برقرارشودشمايان همه کمونيست دوآتشه مي شويدولابدمراهم لو مي دهيدکه پاتق اش نمازخانه ي اداره بوده است!!!
بگذريم!!!يکي ازاين بادبه پرچم هاي همکاردراداره، آذري مردميان سالي است که درترکيه درس خوانده است.پهلوي من که مي آيد از چه گورا يامارکسيست هاي ترکيه حرف مي زندپهلوي برادران ديني که مي رودازجوشن کبيرونفس مطمئنه!!ديروزآمده بود وداشت ازخاطرات دوره ي سربازي اش درکردستان حرف مي زد.مي گفت ٬يک بارپيرمرد کردي راگرفتيم که موهاي سروصورت اش سفيدسفيدبود.يک تارموي سياه هم نداشت!!دست اش راازپشت بسته بوديم!!براي اعدام مي بايست پشت وانت سوارش مي کرديم.من ديدم نمي تواند خودش ازوانت بالابرودزانوزدم که پاروي زانويم بگذاردوبالا برود.براي آن که شلوارم کثيف نشودزانوروي زانويم گذاشت وبالا رفت!!من هم که بالا رفتم ديدم اشک ازچشمان اش جاري است.گفتم پدرجان توکه ازمرگ مي ترسي چرااسلحه دست گرفتي!!گفت من ازمرگ نمي ترسم.به خاطراين گريه ام گرفت که درتمام عمرم تواولين آدم دولت هستي که به من محبتي کرده اي!!٬
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا