1/04/2003
خانه ي دايي يوسف:هرکتابي که درباره ي تاريخ جنبش چپ ايران دربيايد سعي مي کنم بخوانم.تازه ترين کتابي که چندروزپيش به پايان رساندم همين کتاب ٬خانه ي دايي يوسف٬ است که عنوان فرعي اش يعني ٬وقايعي تکان دهنده ازمهاجرت فداييان اکثريت به شوروي٬ گيرايي بيشتري دارد.نويسنده ي کتاب هم اتابک فتح الله زاده نام دارد که درواقع مشاهدات خودش رانوشته است.نخستين چيزي که درکتاب به چشم مي خورد نثرشلخته وسرسري کتاب است که آن راتاحدپاورقي نشريات زرد پايين مي آورد.بهترين کاربراي آدم هايي مثل نويسنده ي اين کتاب که گمان مي برندسخني براي گفتن دارنداما ازقلم زدن ونويسندگي سررشته اي نداردآن است که اطلاعات خودرابه ديگران بسپارند تابراي شان بنويسنديا اين که کتاب را به صورت مصاحبه عرضه کنند.به هرحال کتاب چنان نيازمندويراستاري است که دل آدم کباب مي شود!!!
ازلحاظ محتوانيز کتاب چنگي به دل نمي زندوآکنده ازروده درازي هاي بيهوده وشب نشين بازي هاي خاله زنک واراست.ازاين روبايد کتاب راحسابي الک کرد!! بلکه چيزدندان گيري به دست آيد!!درواقع کتاب بيش ازآن که درموردرفتارفداييان درشوروي باشددرباره ي زجري است که کمونيست هاي نسل نخست ايران دربازداشتگاه هاي استالين کشيدند(درباره ي اردوگاه هاي استاليني هم کتاب هاي بهتروگوياترفراوان است)
يکي ازنکات جالب کتاب پرده دري هاي ضمني اش درباره ي سردمداران حکومت مستقرميهن آريايي اسلامي است.ازدوحال خارج نيست يابه دورازچشم اين حقير،آستانه ي تحمل سردمداران ميهن آريايي اسلامي حسابي بالارفته است که بسي مايه ي انبساط خاطر است (شايدهم مميزان ارشادراخواب درربوده است) ياآن که ملاحظات ديگري مثل چپ ستيزي دربين بوده است(دايي جان ناپلئون واردمي شود!!!).سطرهاي پايين را ازکتاب آورده ام .براي شما هم شگفت آورنيست؟!!
٬همان طورکه همه ي مردم جهان اطلاع دارندپس ازاستقراررژيم ارتجاعي وضددمکراتيک جمهوري اسلامي،احزاب وسازمان هاي انقلابي وشخصيت هاي آزادي خواه آماج حملات وحشيانه ي گسترده اي قرارگرفتندوکشتاربي سابقه اي درايران به راه افتاده است..٬
٬ماموران جمهوري اسلامي باشکنجه ي روحي وجسمي، سيامک راخردکرده وبعدازفروپاشي شوروي به عنوان مبلغ آيت الله خامنه اي به باکووآذربايجان فرستادند...٬

به هرحال ازاين کتاب چيزچنداني نصيب پژوهش گران ودلبستگان به تاريخچه ي جنبش چپ نمي شود!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا