1/05/2003
تاج زاده تو هم!!!:درميان اصلاح طلبان حکومتي وروشنفکران ديني تاج زاده کم ترازديگران خشم برانگيز است وکم ترآسمان وريسمان رابه هم مي بافد!!!اماانگارخودرابه نفهمي زدن واگيرهم داردوجناب ايشان نيزازهمگنان اش اين مريضي کشنده راگرفته است!!!
يکي ازآرزوهاي روشنفکران ديني آن است که روشنفکران عرفي براي پايکوبي هاي حضرات ضرب بگيرندو هيچ چشم داشتي هم نداشته باشند.يکي ازکساني که همواره درآرزوي همراهي روشنفکران عرفي باروشنفکران ديني آه هاي جگرسوزمي کشدهمين جناب تاج زاده است ونهايت آرزوي اش اين است که روزي آن ها هم پاي اعلاميه ي تسليت به ام الزوجه ي فلان آخوند اصلاح طلب راامضا کنند.جناب ايشان ديروزدرمقاله اي باعنوان تفکربرانگيز ٬تاثيرپذيري متقابل٬ درروزنامه ي بهارازبي وفايي روشنفکران لاييک شکوه سرداده است وازترکيه هم مثال مي آوردکه چگونه لاييک ها ازاسلام گرايان وحق داشتن روسري زنان ودختران دفاع کرده اند.ايشان ناله مي کنندکه چرانبايدروشنفکران عرفي گراي ايراني به جاي تلاش براي اثبات ناسازگاري دمکراسي بااسلام،زمينه رابراي تعامل دمکراتيک همه ي ايرانيان فراهم آورند.
آقاي تاج زاده عزيز به خوبي مي دانند که وضعيت ترکيه وايران زمين تاآسمان باهم فرق دارد.اگرآن جا دفاع ازحق داشتن حجاب درراستاي دفاع ازدمکراسي وآزادي است درميهن آريايي اسلامي دفاع ازآزادي سربرهنگي!!!دفاع ازآزادي است.آقاي تاج زاده به روي مبارک خودش هم نمي آوردکه دردوران حکومت اصلاح طلبان حکومتي حتي يک مجوزبراي نشريات واحزاب روشنفکران عرفي صادرنشده است که هيچ ،بختک مرگ وزندان هم همواره برفرازسرشان درپروازبوده است!!يک سال ازمرگ شاملوگذشته است هنوزنمي گذارندکه بنيادشاملو تشکيل شود.کانون نويسندگان تنها به جرم متشکل سازي روشنفکران عرفي هنوزکه هنوزاست نمي تواندجايي اجاره کندودفترودستک اش رادرآن جا جمع کند.اگربخواهيم ازمظلوميت روشنفکران عرفي مثال بياوريم مثنوي هفتادمن کاغذمي شود!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا