1/07/2003
علي شکوري راد(به دفاع ازعبدي):به راستي چه بدفرجام اندآن هاکه ازميان همه ي آيات ،روايات وآموزه هاي ديني به اين گفته ي ماکياول ومارکسيست هابسنده کرده ان که هدف وسيله را توجيه مي کند.
بامدادک:راست ميگه به خدا!!تمام آتيش ها ازگوراين مارکسيست ها ي گوربه گورشده بلند ميشه!!انشالله خدا ازهستي ساقط شون کنه!!

حبيب الله عسگراولادي:ما نمي خواهيم نمک به زخم وحيثيت وآبروي عزيزان بپاشيم.
بامدادک:حبيب جان!! دل بندم روي زخم نمک پاشيدن رو خودمون بلديم بيا لطفي کن ويادمون بده روي آبرو وحيثيت چه جوري نمک مي پاشن!!به خداصواب داره!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا