1/12/2003
ساده لوحي هم اندازه اي دارد!!!:درميهن آريايي اسلامي به اکثرازدواج ها که مي نگري گونه اي رابطه ي راننده گي وکمک راننده گي بين زن وشوهربرقراراست.يعني يکي همه کاره است وديگري وردست.البته بيشتر،مردان همه کاره اندچون غيرت دارند وکلي هيبت. گاهي هم زنان فرمان رابه دست دارند.مادربزرگ مادري ام ازجمله زناني بودکه دررانندگي پايه ي يک داشت !!!وپدربزرگ بيچاره ام نيزي چاره اي جزغرولندنداشت.يکي ازجمله هاي تاريخي وپربسامدمادربزرگ ام خطاب به پدربزرگ که درگذر ده ها سال ازيادم نرفته است اين بودکه تاپدربزرگ سخني برخلاف نظرش مي گفت بي درنگ پاسخ اش مي داد:٬عقل نداري ؟!!راحتي!!٬(باگويش گيلکي بخوانيد!!).همين جمله به هزاران صورت ديگراززبان بزرگان جهان ،گيرم زرورق پيچ وفاخرتر،بيان شده است(براي مثال ،شيلرمي گويد٬ دربرابرحماقت حتي خدايان هم عاجزند ٬).
به هرحال درميهن آريايي اسلامي اين جمله ها فراوان مصداق دارد.آدم که نمي تواند به هرکسي بگويد عقل نداري ؟!!راحتي!!بنابراين چاره اي جزحرص خوردن نيست!!همان هايي که گمان مي کردندافغانستان باحضورسربازان ينگه ي دنياتبديل مي شودبه بهشت برين(مباداباکسره بخوانيد!!)اکنون نغمه سرداد ه اندکه باواژگوني صدام به دست امريکا،عراق مي شودبهشت فدراليسم.بازهم داستان نخ نما شده ي آلمان وژاپن پس ازجنگ رابايدگوش بدهي.هرچه هم بگويي پدرجان عامل اصلي بازسازي ژاپن وآلمان جنگ سرد بوده است وهم اکنون امريکادر۸۰ کشورجهان حضورنظامي دارد گو ش شان بدهکارنيست که نيست.چاره اي نداري خاموشي درپيش گيري وتوي دل ات بگويي عقل نداريد؟!!راحتيد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا