1/13/2003
جنون جنگ!!:دردوران جنگ کثيف ايران وعراق(همان دفاع مقدس رامي گويم) هيچ شعاري به اندازه ي شعارهاي ٬ جنگ جنگ تاپيروزي ٬و ٬ جنگ جنگ تارفع فتنه ٬براي ام تهوع آورنبودهمان شعارهايي که اينک جنگ سالاران امريکايي به گونه اي ديگرتکرارمي کنند!!همه جا سخن ازجنگ افزارهاي کشتارجمعي عراق است اما همچنان اين ايالات متحده ي امريکا است که مي تواندحيات راازروي کره زمين محوکند.
همه جاسخن ازآن است که باسرنگوني صدام،عراق به بهشت مردم سالاري تبديل مي شوداماکم ترکسي توجه داردکه درست همين سناريودرافغانستان منجرشدبه رژيمي که دست نشانده ي امريکا است،منجرشدبه استقراردم ودستگاه سازمان ملل درافغانستان تاکمک هاي خارجي راببلعند،شرايط زنان تغييري نکرده است،همان جنگ سالارهاي پيشين دمارازروزگارتهيدستان درمي آورندودلاربه جيب مي زنندتاطالبان راشکارکنند.
اين درحالي است که اسراييل تنها رژيم خاورميانه که همه می دانندجنگ افزارهاي هسته اي دارد،همچنان قوانين بين المللي ومقررات سازمان ملل رانقض مي کند،به هيچ بازرس خارجي اجازه ي بازديدنمي دهدوبيشترين کمک هاي مالي امريکارادريافت مي کند.ازاين رواست که جهانيان به اين باوررسيده اند که مشتي ديوانه که به جنون جنگ دچارنددرامريکا حاکم اند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا