1/15/2003
آينده روشن چپ درميهن آريايي اسلامي:همان گونه که ازديدگاه چپ راستين(نه چپ نما هاي ديني وچپ نماهاي اقتدارجو) هواداران نوليبراليسم و دين سياسي ،دايناسورهايي بيش نيستندکه درفضاي گل خانه اي سرکوب نفس مي کشندآنان نيزنگرش چپ رابايک کاسه سازي ابلهانه اي منسوخ ومربوط به گذشته اعلام مي کنندوباانگشت گذاشتن برپديده هايي که درواقع عامل شکوفايي چپ راستين است ديدگاه خودرا توجيه مي کنند.چنين کساني توجه ندارندکه فروپاشي شوروي ياسرمايه زدگي چين درواقع چپ راستين رابرمي کشد.هم ازاين رو است که چپ درجهان وهم چنين ميهن آريايي اسلامي آينده ي روشني دارد،چپي که رفته رفته گريبان خودراازدست بيماري هاي ديرين رها مي کندو سزاوار اعتماد زحمتکشان وروشنفکران می شود!!!
انفعال ولختی کنونی مردم نبايدمايه ی دل سردی شودوگذرااست!!!فلاکت اقتصادی کنونی بيش هرزمان ديگری زحمتکشان راپذيرای سخنان چپ راستين کرده است يعنی شرايط عينی هيچ گاه چنين آماده نبوده است!!اين جا حتی اشرافيت کارگری هم ديگرمعنايی ندارد. مشکل کنونی فقط مشکل ذهنی است!!مشکل ذهنی نيروهای سياسی ومترقی!!زحمتکشان ازهرلحاظ آمادگي دل سپاري به چپ راستين وپی گيررادارند،چپي که پشتيبان جنبش مدنی وپي گير خواست هاي مادي مردم است.
چپ راستين مي تواندبه دل هارايابد اگرکه مشکلات نظری اش راحل کندوفعال ترشود.البته درشرايط سرکوب اين کاردشواراست!!دام چاله هاي اصلي فراروي جنبش چپ همان دام چاله هاي قديمي است:
*دل سپردن به اصلاح گرايی تاحدفروغلتيدن درمغاک نگرش هاي بورژوازي ملي (اصلاح گرايي ،نمايندگان اجتماعي خاص خودراداردونيازي به هوو ندارد!!)
*شاخه شاخه شدگی مفرط(اين که چپ ها تجزيه نمي شوندواختلاف ديدگاه شان رادرچارچوب جناح هاي مختلف وزيرچتريک تشکيلات حفظ مي کنندنويدبخش است !!)
دراين ميان انقلاب درفناوری ارتباطات به خوبي درخدمت همبستگي و پيوند چپ گرايان بوده است ودرعين حال سبب تقويت شفافيت،مسئوليت پذيری و دمکراسی درونی شده است.ازسوي ديگر مشارکت فعالان ومردم دردفاع ازآرمان ها وخواست هاي چپ نيزتسهيل شده است.
به هرحال آينده ازآن جنبش چپ است،آينده اي که بايدخودرابراي آن آماده کردودچارکج روي هاي گذشته نشد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا