1/18/2003
آينده تاريک چپ درميهن آريايي اسلامي!!!: اين رامي نويسم به خاطرهمه ي دوستان ونادوستاني که طي چندروزپس از نوشتن واپسين نوشته ي اين صفحه غيرت مندانه واکنش نشان دادند!!!!(اين نشانه هاي تعجب هم به خاطرگل روي شبح!!!).مي دانيد چيست من هم بسياردوست دارم که بپيوندم به پايکوبي ودست افشاني کساني که پس ازفروپاشي شوروي همچنان برگورسوسياليسم مي رقصند!!من هم مي خواهم ازفرارسيدن پايان تاريخ نشئه شوم ولپ فرانسيس فوکوياما رابکشم وبگويم نازت رابروم نازنين!!!من هم مي خواهم ازاين پس خوش خوشان ام بشودازاين که درپناه سرمايه داري عنقريب دمکراسي وصلح درسراسرجهان مي شود.
امانمي دانم چرادرآستانه ي حمله به عراق شعارصلح جهاني سرمايه داري ريش خندي بيش نمي نمايد!!
نمي دانم چراکارنامه ي افتضاح سرمايه داري درپس ده سال گذشته ازجنگ هاي پياپي گرفته تاجهان گسترشدن بحران هاي سرمايه داري درقالب فرآيندجهاني شدن ،حالم رابه هم مي زند!!
نمي دانم چرانعره هاي نظاميان که گوش جهان راکرکرده است واين واقعيت که جهان هيچ گاه چنين ناامن نبوده است نمي گذارددرکنج عافيت شخصي جاودل خوش کنم که شايدعمو سام بيايداين مردم مادرمرده راهم نجات دهد!!درست مانند مردم مادرمرده افغانستان!!
اي کاش ازرياضيات سردرنمي آوردم تاوحشت نکنم ازاين که کشوري مانند امريکا۴درصدجمعيت جهان راداردولي ۳۷درصدمخارج نظامي جهان و۴۰درصدازتوليدنظامي جهان رابه خوداختصاص داده است.(مخارج نظامي آلمان،انگلستان وفرانسه سرجمع ۵درصدمخارج نظامي جهان است!!).
بودجه ي پنج سال آينده پنتاگون ۶/۱تريليون دلاراست ومن مي دانم بااين پول مي شودصد تاافغانستان راآبادکرد!!
پنتاگون فقط براي توليد۲۸۰۰ جنگنده ي جديد ۲۵۰ ميليارددلارخرج کرده است ومن مي دانم بااين پول مي شودميليون هاآفريقايي راازگرسنگي نجات داد!!
امريکا هم اکنون داراي ۲۲۸۲۷کلاهک هسته اي وخدامي داندچه قدرجنگ افزارشيميايي وميکربي است ومن نمي دانم عراق چگونه مي تواندامنيت چنين غولي رابه خطراندازد!!!
اين واقعيت هارامي بينم بازهم به اين نتيجه مي رسم که دوراه بيشترپيش پاي انسان وجودندارد:سوسياليسم يابربريت
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا