1/19/2003
خرافات نوين!!!: درروزگارکنوني درسايه ي پيشرفت فناوري همه چيز موتوريزه ومکانيزه شده است حتي حماقت وخرافات!!!ازهمه بدترخرافات مکانيزه است!!!همه ي رايانه هامجهز به انواع فال گيري براساس ماه تولدورنگ چشم وهزارکوفت وزهرمارديگراست.اگرماه تولدتان لو برودديگرخودخداهم نمي تواند به دادتان برسد.همکاري دارم تحصيل کرده که به شکل گرفتن سرنوشت و زندگي انسان براساس ماه تولدش باورداردومن بيچاره هم ،ازهمه جا بي خبراين باوررامسخره کردم!!!طرف هم که ماه تولدم رامي داندراه به راه مي گويدتعجبي نداردتومتولدفلان ماه هستي ومتولدان اين ماه همگي کله شق،مخالف خوان ومغرورند!!پدرم درآمده است!!! براي مثال درگرماگرم بحث هستيم وتازه دارم طرف رامتقاعد مي کنم که ازجابلندمي شودومي گويد من رابگوکه باکي دارم بحث مي کنم!! متولدفلان ماه!!کله شق ومغرور!!بعد هم راه اش رامي کشد ومي رود!!
ديروز پاره نوشته ي زيبايي ازداستان هاي شيخ اشراق رابراي اش نقل کردم وگفتم خيلي زيبااست:
٬کرم شب تاب راپرسيدندکه توچرابه روزدرصحرانگردي؟گفت مراخودازنفس خودروشني است.چرابايدزيرمنت آفتاب رفتن وبه روشنايي نوراوجهان ديدن؟٬
مي دانيد چه گفت؟!!گفت ازاين حکايت هم خوش ات مي آيدچون متولدفلان ماه هستي ومغرور!!!
مرامي بينيدانگاريک سطل آب يخ ريختندروي سرم!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا