1/20/2003
عليرضامحجوب(معروف به جک نيکلسون!!)مابايدحق اعتصاب را به کارگران بدهيم.دراسلام هم کارنکردن جمعي براي احقاق حقوق حقه اصلا امرمذمومي نيست.
بامدادک:ندهيد هم خودشان مي گيرند!!آره خجالتي جان!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا