1/23/2003
خسرو:امروزسال روزتولدخسروگلسرخی است.يادش گرامی باد.اين هم شعری ازخودخودش:
درمن عقاب منقلبی هست
هرگززخستگی نرانده سخن
هرگزنگفته آری
ازمن مخواه فرودآيم
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا