1/25/2003
تظاهرات فرمايشي : هرکسي که درمدارس ميهن آريايي اسلامي درس خوانده باشدفن جيم شدن ازتظاهرات فرمايشي رابعيد است نياموخته باشد.يادم مي آيد که دردوران دبيرستان ترفندهاي زيادي براي اين کارداشتيم يک راه ماندن درون توالت ها تارفتن همگان به تظاهرات بود.اماناظم هاخيلي زودبه موضوع پي بردندوبازديد ازتوالت ها راهرگزفراموش نمي کردند.بهترين راه جيم شدن درحين راه پيمايي وپريدن به درون مردمي بودکه کنارخيابان به تماشا ايستاده بودند.اگرنمازجماعت اجباري هم درميان بودهنگام وضواوضاع حسابي خرتوخرمي شدوبهترين فرصت براي دررفتن فراهم مي شد.به هرحال با توجه به آن که ميهن آريايي اسلامي پرازتظاهرات فرمايشي ريز ودرشت است تعويض شيوه ها نيز اهميت فراواني داشت .پس ازفرارهم برنامه هاي زيادي اجرامي کرديم يکي ازمقصدها سينما بود.يادم مي آيد يک بارتمام بچه هاي کلاس ما درسال چهارم رياضي درسينما جمع شده بودند(فيلم باحالي هم بود:خرمگس)بهترين کارولگردي درکناردريا وسنگ پراني درون آب بود(هرکي دورتربياندازد يا پله پله ي بيشترباسنگ روي آب درست کند!!)اگرهم هواباراني بودکه درشمال هميشه ي خدااين جوراست ،مي رفتيم توي قهوه خانه پلاس مي شديم ودبخورچايي وبه قول گيلک ها کال گب(گپ نارس!!)
امروزفهميدم که دررفتن از تظاهرات فرمايشي درروزگارطاغوت هم مانند دوران ياقوت پررونق بود.پدرزن جان که کارگربازنشسته ي دخانيات است اين روزها که به شش بهمن نزديک مي شويم ازخاطرات آن روزگارکلي حرف دارد.مي گويدبراي انتقال کارگران به محل تظاهرات دوسه اتوبوس مي گذاشتند ونفري يک ساندويچ بزرگ مرغ ويک بسته شکلات مي دادند(الان شربت صلواتي مي دهند!!).پدرزن جان مي گويدتااتوبوس به مقصدبرسد همه جيم شده بودند.کجا؟سينماهاي لاله زار(سينماي فردين ومشت کوبيدن روي پيازدربساط ديزي)،عرق فروشي هاي سرراه(يک گيلاس بروبالا!!!پشت بندش هم يک قاچ گوجه ي نمک زده بکش به دندون!!!) وکافه ها وکاباره ها(صداي سوسن کوري راعشق است:يادته يه روزتنگ غروب خورشيد داشت مي رفت توابرها!!).پدرزن جان مي گويدآن موقع ها کارگرها خيلي حال مي کردند که راه به راه تظاهرات باشدتابروندصفايي بکنند!!
انگاراوضاع همچنان برهمان مدارمي چرخد.راستي تظاهرات ۲۲بهمن داردنزديک مي شود اين روزها سرامريکايي ها خيلي گرم است گمانم بشود باکوبيدن مشتي اساسي بردهان اش وسط ميدان آزادي ازپادرآوردش!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا