1/27/2003
به حق چيزهاي نديده ونشنيده!!!:ديروز درستون تماس خوانندگان روزنامه ي اعتماد به نام خط اعتماد پيامي چاپ شده بود که به راستي کولاک بود شخصي به نام فتاح بيات پيام فرستاده بود که:٬جانبازعصبي ورواني هستم.مشکل مالي دارم.بادفتررياست جمهوري تماس گرفتم.رسيدگي نکردند.درشعبه ي ۱۶ تامين اجتماعي کارمي کنم .شماره تلفن ام ۷۸۷۸۴۹۱ است٬
لابدرييس جمهوراز دهلي براي اش زنگ زده وکارش رادرست کرده است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا