1/02/2003
بهروزگرانپايه:نگاه دينی حکم می کند،صرف نظرازانگيزه،اگرکنشی راخطاديديم بايد به اشتباه خوداعتراف کنيم ومعنای استغفارنيز همين است.
بامدادک:انشاالله با حربن رياحی محشور بشوی دررستاخيز!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا