1/05/2003
عزت الله سحابي:درزمان تاسيس انجمن اسلامي حتي جايي براي نماز خواندن دردانشگاه وجودنداشت.تنها درسال ۱۳۲۷ بودکه مهندس بازرگان ،رييس وقت داشکده ي فني جرات کردواتاقي رابراي نمازاختصاص دادکه اين امرنيزبه شدت بااعتراض مسئولان دانشگاه روبه روشد.
بامدادک:لابد پيش بيني مي کردندچه گندي بالا مي آد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا