1/06/2003
رييس مجلس:آن روزگارگذشت که مطبوعات بافضاسازي حق شهروندي وداوطلب شدن راازروحانيون به خاطر داشتن عمامه بگيرند!!
بامدادک:آخي!!دل آدم براي اين آخوندهاي بينوا کباب مي شه!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا