1/11/2003
عطاالله مهاجراني:من بامعلمان مارکسيست درجه اول اراک هم آشنا بودم.بعضي هاي شان هنوزهم هستندوازشخصيت هاي فرهنگي اند.کتاب هاي درجه اولي مارکسيسم راازايشان گرفتم وخواندم.وقتي آمدم دانشگاه اصفهان دوستان مارکسيست ام ازآشنايي ام بامارکسيسم تعجب مي کردند
بامدادک: بابا تو ديگه کي هستي!!راستي راستي آخرتسامحي!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا