1/12/2003
يوسفعلي ميرشکاک:خدايي که ازرگ گردن به انسان نزديک تراست وهمراه انسان است درهرکجاباشد،چه نيازي به مدافعان ابلهي همچون من دارد.آه!آه ازجهل وتاريک انديشي.آه ازپندار احمقانه ي خودبيني!آه ازعينک حماقت!چگونه امثال من خودرامسلمان وديگران راکافرمي انگاشته انديامي انگارند؟
بامدادک:اميدوارم اين بارتوبه ي نصوح کرده باشي داداش من!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا