1/12/2003
زنده بادانگليسي ها!!!:اشتباه نشودمنظورم آخوندها نيست!! منظورم کارگران انگلستان است که به خاطرمخالفت شان با جنگ ،اين روزهادمارازروزگارهيات حاکمه ي انگلستان درآورده اند.تازه ترين نمونه ي شيرين کاري کارگران انگليسي خودداري دوراننده ي قطارباري ازحمل جنگ افزاربراي يگان رزمي عازم به خليج فارس است.سال ها پيش هم کارگران انگليسي چنين کارهايي کرده اند.نمونه اش اعتصاب کارگران باراندازدرسال۱۹۳۷ است که حاضرنشدندجنگ افزارهاي ساخت انگلستان رابارکشتي هايي کنند که عازم شيلي بودندشيلي پينوشه،شيلي پس ازقتل سالوادورآلنده.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا