1/13/2003
حنايي کاشاني(مترجم):مذهب شيعه به طورمعمول ياروايت رسمي آن به طوراخص،فلسفه ي سياسي ندارد بلکه فلسفه ي تاريخ داردوقوت اين مذهب درطول تاريخ نيزهمين امربوده است وازاين حيث به مارکسيسم شباهت دارد.
بامدادک:بعد ازمردم سالاري ديني ،چشم ما به جمال مارکسيسم ديني روشن!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا