1/18/2003
حجت الاسلام شيخ ابراهيم وحيددامغاني:روستايي بي سواد وحافظ مشهورقرآن کربلايي محمدکاظم کريمي نيزهمراه شان بود که ماآن جا چندباراوراامتحان کرديم وهمه رادرست ودقيق جواب داد.بعدروزنامه ي نداي حق راآورديم وجلوي اش گذاشتيم.روي نوشته هاي نداي حق دست کشيد تابه جمله ي ٬مصدق لمابين يديه٬ که ازآيات قرآن است رسيد،گفت اين آيه ي قرآن است!خواندن ونوشتن نمي دانست.مثلايک جادرروزنامه نوشته شده بود٬ دکترمحمدمصدق٬نشان اش داديم .پرسيديم چه نوشته؟گفت :نمي دانم.نه لفظ محمدرامي توانست بخواندونه مصدق را.ولي آيه ي مزبوررادرروزنامه نشان مان داد وخواند!پرسيديم چطورآيات قران راتشخيص مي دهي؟گفت:٬کلمات قرآن براي من نورودرخشندگي دارد!٬
بامدادک:جل الخالق!!راستي راستي روي کله ي آدم اسفناج سبزمي شود!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا