1/20/2003
بخنديدتادنيابه روي تان بخندد!!:روزي اوساکريم مي خواست ازميان بندگان اش ٬ ترين ها ٬رابرگزيندبراي همين همه بندگان راجلوي بارگاه اش فرامي خواندتاهرکس ادعايي داردبه حضوربرسدومطرح کند.ايوب پيامبر به درون مي رودروبه ايزدمنان مي کند ومي گويد٬ خداوکيلي ازمن صبورترآفريده اي؟!! ٬خدامي گويد٬ خداوکيلي!!نه!! ٬ مردم مي بينند که ايوب شادمان ازدربارخدابيرون آمد.يوسف پيامبر به درون مي رودوشادمان ازکسب عنوان ٬خوش تيپ مک کويين ترين آفريده!!٬بيرون مي آيد.خلاصه هرکسي مي رودوشادان ياغمگين بيرون مي آيدتااين که نوبت شيطان مي رسد.شيطان که بيرون مي آيدخلق الله مي بينند سگرمه هاي اش حسابي توي هم رفته.مردم مي پرسند ٬چي شده؟!!٬شيطان مي گويد ٬شما سردارسازندگي مي شناسين؟!!٬
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا