1/21/2003
ديدي چه خبربود!!:ديروزدرميهن آريايي اسلامي بازاررياکاري داغ داغ بود!!يکي ازبرنامه هاي تلويزيون که هميشه نگاه مي کنم(علي رغم غرغرهاي زوجه!!) اخبارورزشي کانال ۳ازساعت يک ربع به هشت تاهشت شب است.ديشب هم ازهمه جا بي خبرپاي تلويزيون نشسته بودم که خيرسرم اخبارگوش بدهم.ازيک ربع اخبارهميشگي ۱۳ دقيقه تمام مال خبرديدارورزشکاران بامقام معظم رهبري(خدا سايه ايشان راازسرميهن آريايي اسلامي کم مکناد) وسخنان دلنشيني بودکه درآن ميانه ردوبدل شد.بعد هم گوينده اخبارهول هولکي گفت که نمي دانم منچستريونايتد فلان تيم رابردوسرآخرهم گفت که همکاران اشاره مي کنند که وقت نداريم!!
اين خبردرتمام برنامه هاي خبري پخش شد وآخرشب هم به طورکامل به سمع ونظرگرامي مارسيد.آقا!!!اين ورزشکارهاي ماچقدرچاپلوس بودند ومانمي دانستيم!!
علي رضاحيدري کشتي گيرتيم ملي ازرابطه مريد ومرادي بين خودومقام معظم رهبري سخن راند، بهنام محمودي کاپيتان تيم ملي واليبال گفت که خيلي خوش خوشان اش مي شودکه مقام معظم رهبري درجواني به واليبال علاقه داشته اند!!!، آرش ميراسماعيلي قهرمان جودو ازاين که ورزشکاران ميهن آريايي اسلامي بااتکال به خداوبيانات مقام رهبري برفناوري!! ورزشي اجانب غلبه مي کنند اظهارخوشحالي کرد،خانمي چادري که رييس انجمن تيراندازان ميهن آريايي اسلامي بودازرهبري تشکرکرد که فرهنگ حضوربانوان درصحنه هاي ورزش راپديدآورده است!!وخانمي مانتويي نماينده ي بانوان ورزشکارآرزوکردمقام رهبري زيرسايه ي مولاامام زمان سلامت بماند تاورزشکاران ازرهنمودهاي اش استفاده کنند!!
بامداد:بدبخت ملتي که قهرمان ندارد!!
بامدادک:پشت سرم نيا!!ازرهبري کردن حال ام به هم مي خورد!!پيش روي من گام برندار!!ازدنباله روي حال ام به هم مي خورد!!کنارم گام برندار!!تنهاي ام بگذار!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا